Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Nákup v internetovom obchode Bronzové náradie môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
 • Predávajúci: spoločnosť SAK plus, s.r.o., Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vl.č. 16101/S, konateľ Miroslav Krošlák
 • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu Bronzové náradie.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

 • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu Bronzové náradie.
 • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese bronzovenaradie@sakplus.sk, telefonicky na čísle 0905 610 644).
 • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 2 pracovných dní bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom, za účelom potvrdenia objednávky.
 • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
 • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
 • Každá objednávka musí obsahovať:
  • Meno kupujúceho
  • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
  • Telefonické číslo alebo email
  • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
  • Počet kusov z každej položky tovaru
  • Dátum vystavenia objednávky
  • Spôsob úhrady za tovar
  • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
    
 • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
  • IČO a SK DIČ spoločnosti
  • Kontaktnú osobu a telefón
  • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

 • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • Pred prevzatím tovaru:
  • bankovým prevodom
  • poštovou poukážkou
    
 • Pri prevzatí tovaru:
  • poštovou alebo kuriérnou dobierkou
  • osobne
    
 • Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode Bronzové náradie.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

4. DODACIE PODMIENKY

 • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobne).
 • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru do 8 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.
 • V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu.
 •  Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
  • Pri výške objednávky pri Bronzovom náradí do 150,- €  bude účtované dopravné kuriérskou službou vo výške 7,-€
  • Pri výške objednávky pri Bronzovom náradí nad 150,- € Vám objednaný tovar doručíme ZADARMO službou UPS Expres pri zaslaní kuriérnou službou

5. VRÁTENIE TOVARU

 • Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom.
 • Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.
 • Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu.

6. REKLAMÁCIE A SERVIS

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.
 • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 • Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.
 • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
 • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené v registračnom formulári budú spracovávané v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyplnením registračného formulára dávam spoločnosti SAK plus, s.r.o., Majerská cesta 8/A, Banská Bystrica, Slovenská republika ako prevádzkovateľovi do odvolania súhlas na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári na účely vytvárania databázy zákazníkov pre účely zasielania tovaru, pre marketingové účely, vrátane zasielania ponúk tovaru a služieb elektronickou formou. Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom, alebo elektronickou formou na adresu sídla našej spoločnosti, alebo na e-mailovú adresu bronzovenaradie@sakplus.sk

Ďalej som bol oboznámený so svojimi právami ako dotknutej osoby podľa § 28 a nasledujúcich zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov .

Vybraté ustanovenia zo zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 28
Práva dotknutej osoby

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

  8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

  1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

  2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

  3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

 6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

  1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

  2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

  3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

 7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.16)

 9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.17)

§ 29
Poskytnutie informácií dotknutej osobe

 1. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.

 2. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.31)

 3. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

§ 30
Oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.


15) § 8 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
16) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
17) § 116 Občianskeho zákonníka.
31) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.